Personuppgifter behandlas för att:

Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
Adresskontroll mot externa källor
Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Namn
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt, kortnummer).
Personnummer
Kundnummer
Betalningshistorik
Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal 
Lagring av personuppgifter
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.
Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 
Rätt till radering: Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Sigtuna Gravyr med undantag av följande situationer
Du har ett pågående ärende med oss
Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
Du har en obetald skuld hos Sigtuna Gravyr, oberoende av betalningsmetod
Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att Sigtuna Gravyr begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Sigtuna Gravyr begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter om Sigtuna Gravyr inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.